Leerling ondersteuning

Leerling ondersteuning
skew

Indien een leerling naast de begeleiding van de mentor en ouders meer ondersteuning nodig heeft, meldt de mentor de leerling aan bij het team leerling ondersteuning. Het doel van de leerling ondersteuning is het ondersteunen van die leerlingen waarbij mogelijk het goed afronden van de school bedreigd wordt.

De ondersteuning richt zich altijd op schoolse ontwikkeling. Bij structurele persoonlijkheidsproblematiek of problemen in de thuissituatie zal er, in overleg met ouders, contact worden gelegd met jeugdhulpverlening.

Het team leerling ondersteuning bestaat uit:

 • Coördinator leerling ondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Begeleider Passend Onderwijs
 • Dyslexie coach
 • Intern begeleider

Aanbod Leerling ondersteuning

Binnen het Hoofdvaart College zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Na aanmelding door de mentor bij de coördinator leerling ondersteuning wordt er in overleg met leerling en ouders onderzocht welke ondersteuning er nodig is. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met maatwerkprogramma’s, waarin ouders actief betrokken worden. De ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt, zijn:

 1. Individuele gesprekken met schoolmaatschappelijk werk
 2. Begeleiding in de trajectvoorziening, hiertoe behoort ook een cooling-down mogelijkheid
 3. Ondersteuning van leerlingen in de klas
 4. Specifieke hulp bij Nederlands en rekenen/wiskunde door de intern begeleider
 5. Specifieke hulp bij dyslexie door de dyslexiecoach
 6. Diagnostiek

Naast deze ondersteuning worden er ieder schooljaar de volgende trainingen aangeboden:

 1. Sociale weerbaarheid en voor alle 1e jaars leerlingen Rots en Water
 2. Faalangstreductietraining gericht op het examen
 3. Leren leren en plannen & organiseren
skew

Onderwijs op maat

Op het Hoofdvaart College wordt gewerkt met een Advies Team Leerling ondersteuning (ATL). Indien de interne zorgstructuur vastloopt of zorgen heeft met betrekking tot de ontwikkeling van een leerling, kan het ATL worden geraadpleegd. Ondanks alle inzet binnen de school kan het zijn dat het ondersteuningsaanbod onvoldoende is voor de leerling en dat meer hulp noodzakelijk is. Soms is er sprake van een specifiek leer- of gedragsprobleem of van gestapelde problematiek (leer, sociaal-emotioneel, verzuimproblematiek). Het ATL helpt de school mee te denken en te adviseren voor passende begeleiding van de leerling (binnen en/of buiten school)

skew

Het ATL komt 6 keer per jaar bijeen. In het ATL van het Hoofdvaart College hebben, naast het
team leerling ondersteuning, de volgende personen zitting:

 • Jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg (GGD)
 • Leerplichtambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer
 • Schoolcoach van Altra
 • Meerwaarde (welzijnsorganisatie Haarlemmermeer)

Incidenteel kunnen andere hulpverleners die voor een leerling van belang zijn aanwezig zijn. Er wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan ouders voor bespreking in dit overleg.

Vertrouwenspersoon

Binnen het Hoofdvaart College zijn een aantal medewerkers opgeleid als vertrouwenspersoon. Zij zijn altijd bereikbaar om in
gesprek te gaan over zaken waar leerlingen niet direct met de mentor of leerling ondersteuning over willen praten. De
vertrouwenspersoon kan deze leerlingen een luisterend oor bieden en adviseren in wat te doen.

De vertrouwenspersonen op locatie Hoofdvaart College zijn Gerrie Windhoud (g.windhoud@hoofdvaartcollege.nl) en Sapna Kandhai (s.kandhai@hoofdvaartcollege.nl)

De vertrouwenspersonen op locatie ISK zijn Pascal Markus (p.markus@hoofdvaartcollege.nl) en Peggy Stoc (p.stoc@hoofdvaartcollege.nl)

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Ieder onderwijsinstelling is verplicht te werken met de meldcode, zo ook het Hoofdvaart College. De meldcode is specifiek gemaakt voor onze school en is te vinden onder reglementen en afspraken.

Op het Hoofdvaart College zijn twee collega’s opgeleid als Aandacht Functionaris Meldcode. Zij zijn de enige personen die meldcode zaken binnen de school oppakken. Zij zijn op dat moment ook de contactpersonen met thuis.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew